โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง


รงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

  ตั้งอยู่  เลขที่  1  หมู่  1  ตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ (Vision)

                   ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

                    สามัคคี  มีคุณธรรม  เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                     สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

  

เป้าประสงค์หลัก ( Goals )

  1. โรงเรียนแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน

4.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

5.  นักเรียนมีวิถีชีวิตพอเพียง ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

6.  โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: